Site menu:

Latest news:

01 July, 2007:
Interface 1

Sample link »

Putonghua Finals

IPA Transcription Pinyin Wade-Giles Gwoyeu Romatzyh 注音符号
[a] a a a/ar/aa/ah
[o] o o uo/wo/uoo/uoh
[ə] e e oe/er/ee/eh
[ɛ] e eh e/er/ee/eh
[ai] ai ai ai/air/ae/ay
[ei] ei ei ei/eir/eei/ey
[au] ao au au/aur/ao/aw
[ou] ou ou ou/our/oou/ow
[an] an an an/arn/aan/ann
[ən] en en en/ern/een/enn
[aŋ] ang ang ang/arng/aang/anq
[əŋ] eng eng eng/erng/eeng/enq
[oŋ] ong ung ong/orng/oong/onq ㄨㄥ
[i] i/yi i/yi i/yi/yii/yih
[ia] ia/ya ia/ya ia/ya/yea/yah 一ㄚ
[ie] ie/ye ieh/yeh ie/ye/yee/yeh 一ㄝ
[iau] iao/yao iao/yao iau/yau/yeau/yaw 一ㄠ
[iou] iu/you iu/yu iu/yu/yeu/yuh 一ㄡ
[iɛn] ian/yan ien/yen ian/yan/ean/iann 一ㄢ
[in] in/yin in/yin in/yn/yiin/yinn 一ㄣ
[iaŋ] iang/yang iang/yang iang/yang/yeang/yanq 一ㄤ
[iŋ] ing/ying ing/ying ing/yng/yiing/yinq 一ㄥ
[iuŋ] iong/yong iung/yung iong/yong/yeong/yonq ㄩㄥ
[u] u/wu ü/wu u/wu/wuu/wuh
[ua] ua/wa ua/wa ua/wa/waa/wah ㄨㄚ
[uo] uo/wo o/wo uo/wo/uoo/uoh ㄨㄛ
[uai] uai/wai uai/wai uai/wai/woai/way ㄨㄞ
[uei] ui/wei ui/wei uei/wei/woei/wey ㄨㄟ
[uan] uan/wan uan/wan uan/wan/woan/wann ㄨㄢ
[uən] un/wen un/wen uen/wen/woen/wenn ㄨㄣ
[uaŋ] uang/wang uang/wang uang/wang/woang/wanq ㄨㄤ
[ueŋ] weng weng ueng/weng/woeng/wenq ㄨㄥ
[y] ü/u/yu ü/yü iu/yu/eu/iuh
[ye] üe/yue üeh/yüeh iue/yue/yeue/yueh ㄩㄝ
[yan] üan/yuan üan/yüan iuan/yuan/yeuan/yuann ㄩㄢ
[yn] ün/yun ün/yün iun/yun/yeun/yunn ㄩㄣ
[er] er erh el/erl/eel/ell