Site menu:

Latest news:

01 July, 2007:
Interface 1

Sample link »

China's National Minorities

Officially Recognized Minority Language Families

The following chart lists the ethnic minorities, their populations and the Language families that they belong to. All of the groups listed speak distinct languages except for the Hui, who are only distinguished from the Han because of their religious views (Hui are Chinese Muslims).

Name of Group Population Language Family Location
Achang 20,441 Tibeto-Burman Yunnan
Bai 1,131,124 -- Yunnan
Bao'an 9,027 Mongolian Gansu
Benglong 12,295 Mon-Khmer Yunnan
Blang (Bulang) 58,476 Mon-khmer Yunnan
Buyi (Bouyei) 2,120,469 Tai Guizhou
Dagur (Daur) 94,014 Mongolian Manchuria
Drung (Dulong) 4,682 Tibeto-Burman Yunnan
Evenki 19,343 Tungus Manchuria
Gelao 53,802 -- Guizhou
Gin (Jing, Vietnamese) 11,995 -- Guangxi
Han (Chinese) 950,000,000 Sinitic Countrywide
Hani 1,058,836 Tibeto-Burman Yunnan
Hezhen (Hoche) 1,476 Tungus Manchuria
Hui 7,219,352 Sinitic Countrywide
Jingpo 93,008 Tibeto-Burman Yunnan
Jino 11,974 Tibeto-Burman Yunnan
Kam (Dong) 1,425,100 Tai Guizhou
Kaoshan (Gaoshan) 1,549 Austronesian Taiwan
Kazakh 907,582 Turkic Xinjiang
Kirghiz 113,999 Turkic Xinjiang
Korean 1,763,870 -- Manchuria
Lahu 304,174 Tibeto-Burman Yunnan
Lhopa (Loba) 2,065 Tibeto-Burman Tibet
Li 817,562 Tai Hainan
Lisu 480,960 Tibeto-Burman Yunnan
Manchu 4,299,159 Tungus North
Maonan 38,135 Tai Guangxi
Miao 5,030,897 Miao-Yao South
Mongolian (proper) 3,411,657 Mongolian North
Monguor (Tu) 159,426 Mongolian Qinghai
Monpa (Monba) 6,248 Tibeto-Burman Tibet
Mulam (Mulao) 90,426 Tai Guangxi
Naxi (Moso, Nakhi) 245,154 Tibeto-Burman Yunnan
Nu 23,166 Tibeto-Burman Yunnan
Oroqen (Elunchun, Orochon) 4,132 Tungus Manchuria
Primi (Pumi) 24,237 Tibeto-Burman Yunnan
Qiang 102,768 Tibeto-Burman Sichuan
Russian 2,935 Indo-European Xinjiang
Salar 69,102 Turkic Qinghai
Santa (Dongxiang) 279,397 Mongolian Gansu
She 368,832 Miao-Yao Fujian
Sui (Shui) 286,487 Tai Guizhou
Tajik 26,503 Indo-European Xinjiang
Tatar 4,127 Turkic Xinjiang
Tibetan (Zang) 3,870,068 Tibeto-Burman Tibet
Tujia 2,832,743 -- Hunan
Uighur (Uygur) 5,957,112 Turkic Xinjiang
Uzbek 12,453 Turkic Xinjiang
Wa (Va) 298,591 Mon-Khmer Yunnan
Xibo (Sibo) 83,629 Tungus North
Yao 1,402,676 Miao-Yao South
Yellow Uighur (Yugur) 10,569 Turkic Gansu
Yi (Lolo) 5,453,448 Tibeto-Burman South
Zhuang 13,378,162 Tai Guangxi

Note:

This chart is adapted from Ramsey, Robert S. "The Officially Recognized Nationalities of China." In The Languages of China. Princeton: Princeton University Press, 1983. 164-165. Populations are for 1982.